Sorularınız mı var? Bize e-mail gönderin veya sizinle iletişim kurmak için bize bir telefon numarası bırakın.
İngilizce Kursu Genel Kullanım Koşulları ve Şartları
İNTEROKUL SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
interokul.com Lisans Sözleşmesi v.1.0.1
 1. TARAFLAR VE KONU
  1. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bu belgede SÖZLEŞME olarak geçer), İnter Okul Bilişim Hizmetleri San. Dış Tic. Ltd. Şirketi (bu belgede interokul.com olarak geçer) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’DE KULLANICI ifadesi SİZ’İ işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak sunulan her türlü dil eğitimi vb. Öğretimi KULLANICI’nın İnternet üzerinden interokul.com web sitesine erişimi ile interokul.com-a kayıtması ve kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (interokul tarafından, tamamen interokul.com’un kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.).
  2. SÖZLEŞME’de İnterokul.com ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
  3. KULLANICI, www.interokul.com web sitesine kayıtduğunda ve/veya interokul.com-u kullanmaya başladığında iş bu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümlerini kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, İnterokul.com’a kayıtmamalı ve kullanmamalıdır.
  4. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.
 2. LİSANS
  1. Internet sitesindeki tüm yazılı, görsel içerik çoklu ortam ve dokümantasyonu üzerinde tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi interokul.com. interokul.com’un kullanılması KULLANICI’ya, hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği vermez. KULLANICI, interokul.com ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya interokul.com’un lisans sağlayıcılarının interokul.com üzerinde sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
  2. interokul.com, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya, interokul.com ile birlikte verilen kullanıcı belgelerine göre kullanmak üzere basit bir kullanım lisansı vermektedir. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan lisans hakkını, interokul.com’un yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. interokul.com ‘un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.
  3. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, interokul.com içerisinde yer alan ve interokul.com’a ait gizli bilgileri korumayı, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
  4. KULLANICI, interokul.com ile ilgili olan veya interokul.com’u oluşturan hiç bir gizli uyarıyı veya mülkiyet uyarısını yok edemez ya da kaldıramaz.
  5. Kullanma lisansı, interokul.com görüntülenmesi ve kullanılması interokul.com kullanıcının seçmiş olduğu paketinin sağladığı kullanım biçimi ve şartları ile sınırlıdır.
  6. interokul.com-un tüm kullanım hakları bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.
 3. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

  1. KULLANICI, interokul.com’u tüm veri veya diğer malzemeleri, a. üçüncü şahısların haklarının fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere halinde , tecavüzüne neden olacak şekilde, donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, interokul.com bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, interokul.com’un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve interokul.com’un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 4. DONATILAR
  1. İnterokul.com’a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı interokul.com-u, interokul.com web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı temin edeceğini, interokul.com’un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, interokul.com’un sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 5. SINIRLAMALAR
  1. interokul.com’u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz.
  2. interokul.com’u kendisine verilen lisans sayısından fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.
  3. interokul.com’un lisansına alt lisanslar veremez, kiraya veremez veya kiralayamaz.
  4. interokul.com için mevzuatın izin verdiğinden başka şekilde çeviri veya ters mühendislik uygulamaları yapamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz.
  5. Bu SÖZLEŞME ve ilgili mevzuat hükümleri ile izin verilen durumların dışında, interokul.com’un kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları başkalarının kullanmasına da izin veremez.
  6. interokul.com ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından, İnternet hizmeti sunulan umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. interokul.com tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar interokul.com’un ticari olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, interokul.com’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
  7. interokul.com, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları değiştirme hakkını saklı tutar.
 6. SORUMLULUK
  1. İnterokul.com, interokul.com’un sunulduğu ortamın normal şartlardaki kullanımında kusurlu olmadığını beyan etmektedir.
  2. İnterokul.com, önceden haber vermeksizin İnterokul.com ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.
  3. İnterokul.com, önceden haber vermeksizin üyeli iptal edebilir üyeli süresini kısaltabilir veya uzatabilir.
  4. İnterokul.com, önceden haber vermeksizin dersleri iptal edebilir yeni ders ekleyebilir saatleri ve günleri değiştirebilir.
 7. SORUMLULUĞUN İSTİSNALARI
  1. Sözleşme konusu interokul.com’un herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir ve içeriğinden interokul.com sorumlu değildir. interokul.com‘un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, interokul.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  2. interokul.com’un sürüm güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan interokul.com sorumlu değildir.
  3. interokul.com’un hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan interokul.com sorumlu değildir.
  4. Hukuki yollardan elde edilmeyen veya interokul.com tarafından interokul.com kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan interokul.com sorumlu değildir.
  5. interokul.com‘un yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan interokul.com sorumlu değildir.
  6. interokul.com teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan interokul.com sorumlu değildir.
 8. SORUMLULUĞUN SINIRLARI
  1. interokul.com, KULLANICI’nın özel amaçlarına yönelik olarak değil, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve sunulmuştur. interokul.com’un kullanımı KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde interokul.com’un sorumluluğunda değildir.
  2. İnterokul.com’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan internet.com sorumlu değildir.
  3. Her durumda, interokul.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, interokul.com’un bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu interokul.com için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.
  4. Kullanıcı kendisine verilen şifre, kullanıcı adı, parola gibi gizli tutulması gereken bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, herhangi bir yetkisiz kullanım halinde interokul.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

  Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz İnterokul.com kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

  1. KULLANICI aylık interokul.com paketini, ay sonu gelmeden iptal ettirmek isterse, İnterokul.com tarafından yapılacak KIST hesabı sonrasında, kullanıcının alacağı varsa iade edilerek, KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.
  2. KULLANICI’nın interokul.com üyeliğini , mevzuatın mümkün kıldığı haller haricinde iptal ettiremez; kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda ise interokul.com , KULLANICI’ya herhangi bir geri ödeme yapmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.
  3. interokul.com, önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın İnterokul.com kullanma lisansını iptal etme hakkını saklı tutar.
  4. KULLANICI’nın, SÖZLEŞME’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, interokul.com tarafından 8 (sekiz) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’nin feshedileceği KULLANICı’ya İnterokul.com tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda İnterokul.com yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir.
 10. VERGİ VE HARÇLARIN ÖDENMESİ
  1. Bu SÖZLEŞME’den veya bu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından doğan ve bu SÖZLEŞME’nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca yürürlüğe konulabilecek her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ile diğer her türlü mali yükümlülük KULLANICI tarafından karşılanacaktır.
 11. DİĞER HUSUSLA
  1. KULLANICI yazılım ile ilgili uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan sorumluluğunu kabul eder.
  2. KULLANICI, bu maddeyi ihlal ettiği takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, İnterokul.com-un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle İnterokul.com-un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve İnterokul.com –un talebi üzerine ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ilk talepte, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
  3. KULLANICI bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları İnterokul.com –un önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.
 12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. İş Sözleşmeden kaynaklanabilecek bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul İli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 13. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. İnterokul.com’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kişisel bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan interokul.com sorumlu değildir.
  2. İnterokul.com’un kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin İnterokul.com Gizlilik Politikası kuralları uygulanır.
 14. BAĞLANTI BİLGİLERİ
  1. İnterokul.com ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa (geri ödemeler, veya şikayetler dahil) interokul.com Müşteri Hizmetleri sayfasına başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz sayfamızda mevcuttur.
 15. DİĞER HÜKÜMLER
  1. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları interokul.com’un önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruluşa devredemez. Buna karşılık, KULLANICI, interokul.com’un sahip olduğu hakları tayin edebileceğini, interokul.com’nun bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını devredebileceğini kabul eder.
  2. İnterokul.com, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz.
  3. Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  4. Bir mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, interokul.com bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.
  5. KULLANICI’nın, bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, interokul.com tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.
 16. Son güncelleme 18.03.2009